Dostavba vodovodu a domovní přípojky

Přemek Zima

 

Výstavba vodovodu

Stavba vodovodu pokračuje propojováním již položených řadů a pokládkou domovních přípojek. Hlavní zřetel je však v tuto dobu na zapravení komunikací pro zajištění sjízdnosti v nadcházejícím zimním období. Vánoční přestávka stavby je od 22.12.2018 do 6.1.2019. Na některých místech jsou práce dočasně pozastaveny kvůli žule a čekáme na nasazení skalní frézy - jsou to ul. V Průhoně a Do Průhonu, Lomová, Kameníků, Českobrodská ke Štíhlicům, Doubecká k Doubku, K Hájence na Žernovce a Úzká v Srbíně. Kvůli nemožnosti provedení uzavírky Českobrodské v tomto roce budou práce skalní frézy zahájeny od 1.4.2019 s uzavírkou Českobrodské. Nejzazší doba dokončení výstavby je do konce října 2019, uvedení do provozu pak do konce července 2020. To jsou termíny stanovené v podmínkách o dotaci. Zhotovitel ve svém harmonogramu zohlednil žádost obce o urychlení výstavby, takže předložený harmonogram je o půl roku kratší - ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM VÝSTAVBY vodovodu. Obecně počítejte že zhruba do 14 dnů od výstavby uličního řadu budou zahájeny práce na pokládání domovních přípojek. Povrchy komunikaci se budou opravovat po dokončení všech zemních prací v příštím roce.

Aktuálně se též připravuje stavební povolení na rozšíření Dostavby vodovodu - viz projekt níže - do ulic Úzká (obec pro stavbu vydražila exekučně zatíženou část pozemku v ulici), Na Moklině, Lomová prodloužení, Ke Třem kopám (obec získala pro stavbu pozemek od státu), K Hájence - došlo opět ke změně majitele a je podepsána smlouva o výstavbě i zde.

- celková situace stavby vodovodu - projekt pro realizaci stavby; tento celý rozsah stavby bude kofinancován Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP)

- rozšíření Dostavby vodovodu - projekt pro dodatečné rozšíření stavebního povolení na základě původního platného územního rozhodnutí

Zastupitelstvo obce také schválilo, že v rámci výstavby vodovodu bude díky souběhu projektů provedeno do rýhy připoložení potrubí pro budoucí tlakovou kanalizaci (pouze uliční řady bez domovních přípojek). Což z hlediska efektivnosti výstavby dokáže ušetřit obci velké prostředky za zemní práce a urychlit výstavbu kanalizace, ale může se stát, že v předloženém harmonogramu stavby dojde díky tomu ke změnám. Přípolož a možné změny harmonogramu z toho vyplývající jsou nyní v jednání se zhotovitelem. Všechny změny harmonogramu budou zde uveřejněny.

HARMONOGRAM STAVBY pro PŘÍPOLOŽ kanalizace

 

Vodovodní přípojky

budou stavěny na jednotlivých řadech v rámci uvedeného harmonogramu po dokončení pokládky a ověření těsnosti hlavních řadů - práce na přípojkách budou zahájeny cca po 14 dnech od položení hlavních řadů. Výstavba přípojek na Žernovce bude zahájena v říjnu 2018. Většina přípojek bude realizována do konce tohoto roku, některé díky tvrdému podloží budou dokončovány začátkem roku 2019. Na přípojky II. i III. etapy je vydané platné stavební povolení (územní rozhodnutí) - je tedy možné je začít na soukromých pozemkách připravovat k realizaci. Z důvodů rozšíření výstavby vodovodu i dodatečných žádostí se sbírají podklady na doplnění III. etapy přípojek, které zahrnují zejména nové ulice. Sběr podkladů pro nové přípojky byl ukončen - žádné další nové přípojky do hromadné výstavby již zařazeny nebudou.

Výstavba přípojek

Výstavba je ve spolupráci vlastníka pozemku s prováděcí firmou. Stavební firma provádí výstavbu přípojek na veřejných pozemkách v ulici, vlastník na svém pozemku. Zde si musí zajistit označení místa pro přivedení přípojky na pozemek na plotu směrem do ulice, aby stavba věděla, kam má vykopat rýhu ke plotu. Vykopání rýhy pro přípojku od plotu na zahradě do místa pro vodoměr (vodoměrná šachta, nebo výjimečně v domě) si zajišťuje vlastník pozemku. Vodoměrnou šachtu si vlastník obstará dle svého uvážení, podle minimálních parametrů uvedených níže, a zabuduje ji na pozemku. Stavební firma pak do připravené vodoměrné šachty položí do rýhy potrubí a v šachtě je zaslepí. Vlastník pozemku si poté výkopy na zahradě opět zasype.

Koordinaci stavby veřejných a soukromých částí přípojek prosím řešte se stavbyveducím p. Halffarem, tel: 601 372 021, email: halffar@pohl.cz. V Srbíně se pro koordinaci stavby přípojek obracejte též na p. Šimáka, tel: 737 845 044

Pro realizaci soukromých částí přípojek, v případě, že nemáte možnost si ji zařídit jinak, se můžete obrátit např. na firmu p. Antoše, který má s realizací vodovodů, kanalizací a přípojek dlouholeté zkušenosti. Zde si můžete stáhnout jeho cenovou nabídku, kterou vypracoval přímo pro tuto akci. Kontaktní údaje email: antosacek@seznam.cz, tel: 733 282 060.

Ke všem přípojkám realizovaným obcí v rámci hromadné výstavby mají majitelé nemovitostí uzavřené smlouvy o právu stavby. Přípojky jsou rozdělené podle podmínek poskytovatele dotace na dotované (většinu nákladů hradí obec a dotace SFŽP) a nedotované (náklady hradí kompletně majitelé). Podle posledních jednání s poskytovatelem dotace Státním fondem životního prostředí ČR došlo k významné změně ve financování soukromých částí přípojek - více níže v části Financování. Ke smlouvám o stavbě přípojky jsou v současné době připravovány dodatky o investičním příspěvku za výstavbu přípojky obcí, jsou postupně rozeslány. Výše příspěvku obci za realizaci výstavby přípojky pro jednu nemovitost je 12.465,- Kč vč. DPH u přípojek nedotovaných - nemovitosti nesplňující podmínky dotace. Příspěvky stanovené a vybírané dle dodatku smlouvy o stavbě jsou zálohou na kupní cenu přípojky.

Přípojky pro dotované nemovitosti musejí být podle poskytovatele dotace po dobu udržitelnosti projektu (10 let od kolaudace) majetkem obce, tzn. na soukromé části přípojky na zahradách se budou muset zřídit věcná břemena na uložení obecní infstruktury na pozemku vlastníka. Jednáme, zda je nutné břemena nechat zapsat do katastru nemovitostí. Po uplynutí doby udržitelnosti budou přípojky převedeny vlastníkům jako přípojky nedotované.

Zároveň všechny nemovitosti mají za povinnost po dobu udržitelnosti projektu (nebo do doby napojení na veřejnou kanalizaci) předkládat OÚ doklady o likvidaci odpadních vod za všechny odpadní vody vyprodukované domácností.

Přípojka pro nedotovanou nemovitost je (se stane po dokončení stavby) majetkem vlastníka pozemku, tzn. po dokončení stavby budou přípojky protokolárně předány majitelům pozemků s veškerou dokumentací. K převodu vlastnictví bude sepsána kupní smlouva, kde bude též uvedena shodně výše investičního příspěvku a jeho úhrada. U dotovaných přípojek je pak výjimka, neboť veřejná část přípojky musí být po dobu 10-let ve vlastnictví obce, převádět se tedy bude majitelům nemovitostí ihned pouze soukromá část a k veřejné části bude sepsána budoucí smlouva kupní ve stejném znění.

- celková situace stavby přípojek - II. etapa - (Srbín - Úzká, Na Pískách, U Potoka, Zvonečková, Blatouchová, Na Konci)

- stavební povolení přípojky II. etapa

- celková situace stavby přípojek - III. etapa - (Mukařov, Srbín, Žernovka)

- stavební povolení přípojky III. etapa

- Domovní přípojka - vzorová projektová dokumentace

 

Vodoměrná šachta

Standardně je na přípojkách umisťována pro jeden vodoměr kruhová vodoměrná šachta BOCR SB VR 1100 - B20 (o výšce 130cm a průměru 110cm). Tuto šachtu je možné odebírat přes obec proti podpisu dodacího listu ve V+T mat v Tehovci (vedle areálu PRO-DOMA), koncová cena za šachtu vč. víka o nosnosti do 200kg činí 7.777,- Kč vč. DPH. Šachty jsou na prodejně skladem.

Pro pozemky s vysokou hladinu spodní vody, je nutné volit i odpovídající zajištění šachty proti jejímu vytlačení ze země. Do těchto podmínek je navržena (a v předchozí etapě již také v několika případech realizována) kruhová vodoměrná šachta BOCR SB VT 1000 - V1 (o výšce 150cm o průměru 100cm). I tuto šachtu můžete za stejných podmínek odebrat ve V+T matu, koncová cena při nákupu přes obec za šachtu, vč. víka o nosnosti do 200kg, je 14.540,- Kč vč. DPH. Tuto šachtu je nutné ve V+T v dostatečném předstihu cca 3 týdnů objednat, neboť není držena skladem!!! Objednání šachty zajišťuje majitel nemovitosti.

Částka je po odebrání šachty splatná na účet obce 177966230/0300, VS 23103122, do poznámky pro příjemce uveďte adresu, nebo parcelní číslo nemovitosti, kde se šachta umisťuje. 

Obecně platí, že minimální rozměry šachty pro 1 vodoměr je 130cm výška, 100cm průměr

Pro sdružené šachty na 2 vodoměry v šachtě musí být půdorysné rozměry šachty alespoň 90x120cm (nebo průměr 120cm) a šachta musí mít zhotovené odpovídající prostupy. Sdružené šachty a případně jiné typy šachet obec nezajišťuje. Z provozních důvodů není povolena instalace šachet systému Hutira.

 

Financování přípojky bude následující:

Dotované přípojky = přípojky k trvale obydleným nemovitostem (obývané více jak 6 měsíců v roce), které doložily způsob likvidace odpadních vod

  • obec hradí (s dotací SFŽP) celé trubní vedení přípojky bez výběru investičního příspěvku (dříve uvažovaného)
  • majitelé hradí na svůj náklad si zajistí realizaci zemních prací na svém pozemku, nákup a osazení vodoměrné šachty, v součinnosti se stavební firmou tak, aby se potrubí přípojky dalo položit bez přerušení z ulice až do šachty.

Nedotované přípojky = přípojky k neobývaným nemovitostem, nebo k těm, které nedoložily způsob likvidace odpadních vod

  • majitelé hradí veškeré práce sami, u těchto přípojek bude uzavírán dodatek smlouvy na úhradu investičního příspěvku za práce provedení obcí
  • investiční příspěvek obci Mukařov za výstavbu přípojky zahrnuje cenu projektové dokumentace, obstarání stavebního povolení, materiál a práci na položení potrubí; příspěvek nezahrnuje zemní práce na soukromém pozemku, pořízení a instalaci vodoměrné šachty, pořízení a osazení vodoměrné soustavy.

Po dokončení přípojky po výstavbě bude přívodní potrubí v místě pro umístění vodoměru zaslepeno. Každý z majitelů pak musí svým jménem a na svůj náklad zažádat o montáž vodoměrné sestavy, jelikož je k montáži vodoměru uzavírána smlouva o dodávce vody s konkrétním zákazníkem. Přípojka osazená vodoměrem nepodléhá žádné paušální platbě. V obci se platí pouze tzv. jednosložková vodné, kdy se hradí provozovateli vodovodu pouze cena za odebranou vodu, nikoli měsíční zálohy za namontovaný vodoměr (jako je tomu např. u elektroměrů).

O dalším postupu ohledně výstavby domovních přípojek budete dále informováni na webu obce, v časopise, nebo individuální korespondencí.

Menu

Anketa

Jak hodnotíte změnu tohoto webu?