Územní plán obce Mukařov

 

Územní plánování

 

*NOVĚ* V současnosti je připravována změna č. 1 územního plánu, jejíž veřejné projednání proběhne 15.7.2019 v Říčanech. Dokumenty a další detaily ke změně ÚP najdete na úřední desce.

Rozvoj obce probíhá na základě schváleného územního plánu. Stávající platný územní plán obce Mukařov (ÚP) nabyl účinnosti 10.2.2017. Tvoří jej textová a výkresová část, které si můžete níže prohlédnout (ve formátu .pdf).

 

Grafická část územního plánu:

 

Textová část územního plánu:

Základní územní členění   

Sdělovací a datové sítě     

Výroková část

Hlavní výkres

Uspořádání krajiny   Odůvodnění

Doprava

Veřejněprospěšné stavby a opatření      Urbanistický vývoj

Kanalizace

Koordinační výkres

  Rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení
připomínek

Pitná voda

Výkres širších vztahů    

Zemní plyn

Předpokládané zábory ZPF    

Elektrická energie

    ÚP komplet ke stažení (.zip 35MB)