Územní plán obce Mukařov

Územní plánování

Rozvoj obce probíhá na základě schváleného územního plánu. Stávající platný územní plán obce Mukařov (ÚP) nabyl účinnosti 10.2.2017. Tvoří jej textová a výkresová část, které si můžete níže prohlédnout (ve formátu .pdf).

 

Grafická část územního plánu:

 

Textová část územního plánu:

Základní územní členění   

Sdělovací a datové sítě     

Výroková část

Hlavní výkres

Uspořádání krajiny   Odůvodnění

Doprava

Veřejněprospěšné stavby a opatření      Urbanistický vývoj

Kanalizace

Koordinační výkres

  Rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení
připomínek

Pitná voda

Výkres širších vztahů    

Zemní plyn

Předpokládané zábory ZPF    

Elektrická energie

    ÚP komplet ke stažení (.zip 35MB)