Sběr a svoz odpadů

Tříděné odpadySběr komunálních odpadů zajišťuje obec prostřednictvím sběrných nádob na směsný a tříděný odpad a prostřednictvím shromaždiště ve dvoře, nebo shromaždiště a svozů bioodpadů.

 

 

Shromaždiště komunálního odpadu a elektroodpadu

je umístěno v areálu na rohu ulic Obecní a Tyršova. Občané a chataři Mukařova (pouze fyzické osoby) mohou zde odevzdávat vyřazená elektrozařízení, elektroodpad, v omezeném množství a po předchozí dohodě s vedoucím též objemný odpad. Je zde též trvale umístěn jeden kontejner pro sběr menších množství bioodpadu. Shromaždiště je otevřené celoročně.

Otevírací doba:  
Středa   11h - 18h  

Sobota   8h - 12h

 

 

Po dobu trvání mukařovské pouti, tj. v sobotu 11.8., středu 15.8. a sobotu 18.8,

je areál pro sběr odpadů uzavřen, ve dvoře se koná tradiční výstava drobného

domácího zvířectva

 

Shromaždiště bioodpadů

je umístěno v ulici Na Dolách u lesíka na Čapiku. Sem mohou občané a chataři Mukařova (!pouze fyzické osoby!) zdarma vozit zejména posekanou trávu, či větvě z běžné údržby zahrad. Shromaždiště je otevřené od 1.3. do 30.11.!

 

Otevírací doba:  
Středa   11h - 18h  V zimním období (po dobu trvání zimního času) je provozní doba od 10h do 17h.
Sobota   8h - 12h  

 

Svoz odpadů prostřednictvím sběrných domovních nádob

zajišťuje smluvně firma Marius Pedersen, provozovna Říčany. Jedná se o popelnice na svoz směsného komunálního odpadu a bioodpadu. K těmto svozům je nutné mít platné registrace: směsný odpad (PDF); bioodpad (PDF), na základě kterých obdržíte příslušnou popelnici a svozovou známku, či pytle s logem svozové společnosti.

Nově od 13.8. budou vydávány také domovní nádoby na plasty a papír. V první vlně budou rozvezeny na registrované adresy nádoby objednané na obci do 30.5. Kdo má pak možnost si pro nádoby dojet po vlastní ose, je možné si je vyzvedout na shromaždišti komunálního odpadu v obecním dvoře v pracovní dny od 8 do 15h.

Obě popelnice jsou o jednotném objemu 240l s frekvencí vývozu 1xměsíčně (viz níže). Nádoby jsou také poskytnuté formou zápůjčky od svozové firmy a při výdeji bude s odběratelem sepsán standardní výpujční list.

Vydávání nádob nebo výměnu nádob za poškozené provádí komunální služby obce ve sběrném dvoře. V těchto případech volejte přímo p. Veselého na tel. 739 524 039.

V případě, že požadujete změnit typ svozu - frekvenci, velikost nádoby, atp. - je nutné vyplnit znovu a podat na obec registrační formulář s novými údaji, kterým se váš záznam v systému aktualizuje pro další svozy. Bez tohoto kroku nelze změnu svozu realizovat. Změny hlašte na OÚ, z administrativních důvodů je možné změny provádět pouze ke konci období před vystavením platebních dokladů na další kalendářní rok - od začátku prosince do poloviny ledna. Změnu ohlašuje svozové firmě obec.
 

Kalendář svozů biopopelnic pro rok 2018 ZDE ke stažení
 

Platby za odpady můžete převádět bezhotovostně na tyto bankovní účty:

Svoz bioodpadu na bankovní účet ČSOB: 177966230 / 0300

Svoz komunálního odpadu na bankovní účet UCB: 2107311369 / 2700


Typy a ceny svozů komunálních odpadů jsou dány vyhláškami obce - ZDE ..^

 

Systém svozu bioodpadu kontejnery

Mimo sběru domovních nádob s bioodpady obec zajišťuje svoz bioodpadů prostřednictvím přistavování velkoobjemových kontejnerů. Ukládání bioodpadu do kontejneru je zdarma. Kontejnery budou přistavovány na předem určených veřejně přístupných místech podle následujícího harmonogramu (harmonogram biokontejnerů pro rok 2018 ke stažení ZDE v .pdf). Systém svozu kontejnery je realizován s přispěním dotace Státního fondu životního prostředí ČR, kdy potřebná technika byla nakoupena v roce 2015 z Operačního programu Životní prostředí.

Místa pro přistavování (a trvalé umístění kontejnerů ve sběrných dvorech) jsou vyznačena na přiložených mapách - označená červeným bodem

Mukařov a Srbín Žernovka

 

Svážení odpadů

probíhá následovně: 

Druh odpadu

Den v týdnu

Četnost svozů

--- Plasty

Pondělí, čtvrtek

pátek

 

týdně - kontejnery 1100l

měsíčně (první sudý pátek) - domovní nádoby

(2018 -> 7.9., 5.10., 2.11., 14.12)

--- Papír

Úterý, pátek

pátek

 

týdně - kontejnery 1100l

měsíčně (druhý sudý pátek) - domovní nádoby

(2018 -> 21.9., 19.10., 16.11., 28.12.)

--- Bioodpad

Pondělí

Středa

týdně (dle harmonogramu) - kontejnery

(dle harmonogramu) - domovní nádoby

--- Sklo

Čtvrtek měsíčně (koncem měsíce)

--- Kov

dle potřeby měsíčně

--- Nápojové kartony

Pondělí měsíčně (první sudé pondělí)

--- Směsný

Čtvrtek týdně, 1x14 dnů (v sudé týdny)

Objemný odpad

Sobota,

Neděle

pololetně, cca v 1/2 dubna a října

velkoobjemové kontejnery

 

Jednotlivé druhy odpadů pro jejich zatřídění jsou stručně popsány v dokumentu zde.