Sběr a svoz odpadů

Rudolf Semanský

Tříděné odpadySběr komunálních odpadů zajišťuje obec prostřednictvím sběrných nádob na směsný a tříděný odpad a prostřednictvím shromaždiště ve dvoře, nebo shromaždiště a svozů bioodpadů.

 

Známky na svoz komunálního odpadu na rok 2018 jsou platné do 31. března 2019. 

Faktury na rok 2019 budou rozeslány v dopisech po 28. 2. se splatností nejpozději do 31. 3. 2019.

Shromaždiště komunálního odpadu a elektroodpadu

je umístěno v areálu na rohu ulic Obecní a Tyršova. Občané a chataři Mukařova (pouze fyzické osoby) zde mohou odevzdávat vyřazená elektrozařízení, elektroodpad, v omezeném množství a po předchozí dohodě s vedoucím technických služeb obce též objemný odpad. Je zde též trvale umístěn jeden kontejner pro sběr menších množství bioodpadu. Shromaždiště je otevřené celoročně.

Otevírací doba:

Středa   11–18 hodin, v zimním období (po dobu trvání zimního času) 10–17 hodin
Sobota   8–12 hodin

Výjimkou je doba konání mukařovské pouti, kdy bývá shromaždiště uzavřeno z důvodu konání výstavy drobného zvířectva, a vánočních a novoročních svátků. Změny v otevírací době jsou vždy jednotlivě oznámeny.

Shromaždiště bioodpadů

je umístěno v ulici Na Dolách u lesíka na Čapiku. Sem mohou občané a chataři Mukařova (!pouze fyzické osoby!) zdarma vozit zejména posekanou trávu či větvě z běžné údržby zahrad. Shromaždiště je otevřené od 1.3. do 30.11.!

Otevírací doba:

Středa   11–18 hodin, v zimním období (po dobu trvání zimního času) 10–17 hodin
Sobota   8–12 hodin

Svoz odpadů prostřednictvím sběrných domovních nádob

zajišťuje smluvně firma Marius Pedersen, provozovna Říčany. Jedná se o popelnice na svoz směsného komunálního odpadu, bioodpadu a nově také papíru a plastů. Ke svozům je nutné mít platné registrace: směsný odpad (PDF); bioodpad (PDF), na základě kterých obdržíte příslušnou nádobu a svozovou známku či pytle s logem svozové společnosti.

Všichni občané (tj. nepodnikající fyzické osoby!), kteří mají zaplacený svoz směsného komunálního odpadu, mají možnost využít služby bezplatného svozu separovaného odpadu (papíru a plastů). O službu je nutno požádat (osobně, telefonicky, e-mailem) v kanceláři OÚ a následně vyzvednout nádoby (pouze o objemu 240 l) ve dvoře technických služeb obce (sběrný dvůr), a to ve středu 10–17 hodin a v sobotu 8–12 hodin

Oba typy nádob – plast i papír mají frekvenci vývozu 1x měsíčně (viz níže). Nádoby jsou poskytovány formou zápůjčky od svozové firmy a při výdeji bude s odběratelem sepsán standardní výpůjční list. Svoz plastu a papíru pro občany je ZDARMA.

Harmonogram svozu plastů a papíru pro rok 2019 ke stažení

Vydávání všech typů nádob nebo výměnu poškozených nádob provádí komunální služby obce ve sběrném dvoře. Pro domluvu volejte vedoucího technických služeb, p. Veselého na tel. 775 573 922.

V případě, že požadujete změnit typ svozu u nádob na komunální odpad - frekvenci, velikost nádoby, atp. - je nutné vyplnit znovu a podat na obec registrační formulář s novými údaji, kterým se váš záznam v systému aktualizuje pro další svozy. Bez tohoto kroku nelze změnu svozu realizovat. Změny hlašte na OÚ, z administrativních důvodů je možné změny provádět pouze ke konci období před vystavením platebních dokladů na další kalendářní rok - od začátku prosince do poloviny ledna. Změnu ohlašuje svozové firmě obec.
 

Platby za odpady můžete převádět bezhotovostně na tyto bankovní účty:

Svoz bioodpadu na bankovní účet ČSOB: 177966230 / 0300

Svoz komunálního odpadu na bankovní účet UCB: 2107311369 / 2700


Typy a ceny svozů komunálních odpadů jsou dány vyhláškami obce - ZDE ..^

 

Systém svozu bioodpadu kontejnery

Mimo sběru domovních nádob s bioodpady obec zajišťuje svoz bioodpadů prostřednictvím přistavování velkoobjemových kontejnerů. Ukládání bioodpadu do kontejneru je zdarma. Kontejnery budou přistavovány na předem určených veřejně přístupných místech podle následujícího harmonogramu (harmonogram biokontejnerů pro rok 2018 ke stažení ZDE v .pdf). Systém svozu kontejnery je realizován s přispěním dotace Státního fondu životního prostředí ČR, kdy potřebná technika byla nakoupena v roce 2015 z Operačního programu Životní prostředí.

Místa pro přistavování (a trvalé umístění kontejnerů ve sběrných dvorech) jsou vyznačena na přiložených mapách - označená červeným bodem

Mukařov a Srbín Žernovka

 

Svážení odpadů

probíhá následovně: 

Druh odpadu

Den v týdnu

Četnost svozů

--- Plasty

Pondělí, čtvrtek

Pondělí 

1100 l - týdně 

domovní nádoby měsíčně, vždy první pondělí

--- Papír

Úterý, pátek

Pondělí 

1100 l - týdně

domovní nádoby měsíčně, vždy první pondělí

--- Bioodpad

Pondělí

Středa

týdně (dle harmonogramu) - kontejnery

(dle harmonogramu) - domovní nádoby

--- Sklo

Čtvrtek měsíčně (koncem měsíce)

--- Kov

dle potřeby měsíčně

--- Nápojové kartony

Pondělí měsíčně (první sudé pondělí)

--- Směsný

Čtvrtek týdně, 1x14 dnů (v sudé týdny)

Objemný odpad

Sobota,

Neděle

pololetně, cca v 1/2 dubna a října

velkoobjemové kontejnery

 

Jednotlivé druhy odpadů pro jejich zatřídění jsou stručně popsány v dokumentu zde.