Výbory obce

Volební období 2018–2022

Jméno předsedy výboru je podtrženo.

Název výboru Členové (zastupitelé) Členové (nezastupitelé)
Finanční výbor P. Doležel, D. Navrátilová, T. Kouba V. Šoupal, T. Begmann, L. Profota, P. Zemen
Kontrolní výbor J. Klimentová, P. Mádr, J. Douša

T. Voloczek, M. Národa, P. Král, I. Berková

Výbor pro územní plánování a rozvoj H. Zákoucká, J. Klimentová, R. Semanský, P. Doležel, P. Zima

K. Stárek, P. Kvasnička

Školský výbor T. Kouba, R. Hegyi L. Macháčková, J. Novotná, E. Hegyiová, J. Klozová, M. Veselá
Kulturní a sociální výbor
K. Čadilová, O. Jakob D. Gaždová, K. Balínová, A. Semanská, K. Holická, P. Batók, M. Národa, R. Vargová
Výbor pro veřejný pořádek a dopravu
P. Mádr, F. Chrpa, R. Semanský, P. Březina, M. Veselý J. Čapek, V. Pokluda, V. Macháček, S. Müller
Výbor pro životní prostředí
M. Veselý, J. Douša F. Polesný, L. Podaný, G. Nižníková, M. Martinů, V. Macháček

 

Agendy a kompetence

Finanční výbor

 • Návrh a sestavování rozpočtu obce (v součinnosti s ostatními výbory)
 • Rozbory finančních čerpání, sestavení rozpočtového výhledu, zpracování závěrečného účtu obce, kontrola plnění rozpočtu, návrhy úprav rozpočtu včetně vyhotovení písemných zpráv
 • Kontrola hospodaření příspěvkových organizací, kontrola vynaložených nákladů na investiční akce
 • Kontrola stavu financí na účtech
 • Kontroly stavu obecního majetku v MŠ, ZŠ a školní jídelně
 • Kontrola poplatků za služby, psy, pronájmy, veřejná prostranství (v součinnosti s kontrolním výborem)
 • Spolupráce při přípravě a zajišťování podkladů pro dotace

Kontrolní výbor

 • Kontrola dodržování právních předpisů, kontrola plnění opatření k nápravě zjištěných nedostatků, účetních dokladů, plnění usnesení zastupitelstva
 • Kontrola činnosti Obecního úřadu včetně správného vedení a archivace dokumentů
 • Kontrola správnosti uzavřených smluv, pojistných smluv obce a příp. návrhy jejich změn
 • Kontrola hospodaření obce, stavu účtů a vedení pokladny obce
 • Kontroly poplatků za služby, pronájmy, veřejná prostranství
 • Vše včetně vyhotovení zápisů z těchto kontrol
 • Kontrola a evidence movitého a nemovitého majetku OÚ, prověření správnosti zapsaného nemovitého majetku dle katastru nemovitostí
 • Spolupráce a kontrola správnosti podkladů pro žádosti o dotace
 • Evidence občanů připojených na kanalizaci, vodovod a plyn, evidence psů, poplatků za komunální odpad (společně s administrativním pracovníkem obce a finančním výborem)
 • Kontrola stavu budov a majetku ve vlastnictví obce
 • Návrhy revizí a inventur obecního majetku

Výbor pro územní plánování a rozvoj

 • stavebně-technické záležitosti a územní plánování
 • příprava stavebních akcí a kontrola jejich realizací ve spolupráci se stavebním dozorem a vedením obce
 • sledování technického stavu budov a komunikací
 • předkládání návrhů oprav místních komunikací a budov v majetku obce
 • napojování na technickou infrastrukturu obce a dopravní sítě
 • dělení pozemků, návrhy na převody, směny, nákup, prodej pozemků ve vlastnictví obce
 • stanoviska obce k výstavbě
 • spoluúčast na dlouhodobém i krátkodobém plánování rozvoje obce
 • projednávání úprav a změn územně plánovací dokumentace
 • dohled nad dodržováním podmínek územního plánu obce

Školský výbor

 • Spolupráce se školami a kontrola jejich činnosti
 • Dohled nad kvalitou vzdělávání v předškolních a školních zařízeních
 • Dohled nad neinvestičními náklady na ZŠ a MŠ Mukařov (spolu s finančním výborem)
 • Spolupráce s OÚ okolních obcí při projednávání příspěvků a potřeb škol
 • Kontrola pořádku v okolí školy a školky

 • Aktuality ze školského výboru

Kulturní a sociální výbor

 • Gratulace jubilantům
 • Vítání nových občánků
 • Zajišťování akcí pro seniory
 • Kulturní a volnočasové akce pořádané obcí
 • Obecní knihovna
 • Galerie STARÁ ŠKOLA
 • Divadelní soubor Dipona - podpra a spolupráce
 • Pomoc při zajišťováni kulturních a sportovních akcí v obci - ve spolupráci s TJ Sokol Mukařov, SDH M + Ž, Mukařov-sko a KKCM
 • Sociální oblast - sledování sociání situace občanů, spolupráce s Poradnou Mukařov

Výbor pro veřejný pořádek a dopravu

 • Sledování a podněty k udržování čistoty a pořádku v obci, dětských hřišť a odpočinkových koutů, stavu a údržby komunikací včetně návrhů oprav
 • Dohled nad pořádkem v obci - podněty pro vedení obce k úkolování zaměstnanců obce
 • Řešení stížností při soužití občanů v obci
 • Kontrola záborů a pronájmu veřejných prostranství, dlouhodobé parkování, prodejní stánky
 • Dohled nad stavem veřejných studní a zdroji požární vody v součinnosti se SDH M+Ž
 • Dodržování vyhlášek obce
 • Účast na místních šetřeních
 • Řešení přestupků (přestupková komise) - není v kompetenci OÚ Mukařov - řeší MěÚ Říčany

Výbor pro životní prostředí

 • Spolupráce s lesním hospodářem při údržbě obecního lesa
 • Vyjádření k povolení kácení stromů a keřů
 • Kontrola stavu veřejné zeleně, podněty k úpravám zeleně, návrhy nové výsadby, naučných stezek, odpočinkových míst
 • Účast na místních šetřeních