Výbory obce

Volební období 2014 - 2018

Složení výborů k 17.5.2018
Jméno předsedy výboru je podtrženo.

 

Název výboru Členové (zastupitelé) Členové (nezastupitelé)
Finanční výbor T. Bergmann, P. Třeštík, P. Doležel, J. Šavrda M. Pokorný, L. Profota, V. Šoupal
Kontrolní výbor F. Pokorný, K. Čadilová, R. Hejduk, J. Klimentová

E. Hegyiová, T. Kouba, P. Mádr

Výbor pro sociální a kulturní věci F. Pokorný

P. Batók, E. Brůhová, L. Malý, A. Semanská

Školský výbor R. Hejduk, P. Zima, R. Hegyi
P. Batók, L. Macháčková, G. Nižníková, T. Skalický
Výbor pro životní prostředí
L. Podaný, K. Čadilová, K. Křepelka
I. Malá, M. Veselý
Výbor pro pořádek a bezpečnost
J. Šavrda, R. Semanský
M. Horák, V. Macháček, S. Müller

 


 

Struktura úřadu a výborů obce Mukařov 2014 - 2018


 


 

Agenda a kompetence

 

Finanční výbor

 • Návrh a sestavování rozpočtu obce (v součinnosti s ostatními výbory)
 • Rozbory finančních čerpání, sestavení rozpočtového výhledu, zpracování závěrečného účtu obce, kontrola plnění rozpočtu, návrhy úprav rozpočtu včetně vyhotovení písemných zpráv
 • Kontrola hospodaření příspěvkových organizací, kontrola vynaložených nákladů na investiční akce
 • Kontrola stavu financí na účtech
 • Kontroly stavu obecního majetku v MŠ, ZŠ a školní jídelně
 • Kontrola poplatků za služby, psy, pronájmy, veřejná prostranství (v součinnosti s kontrolním výborem)
 • Spolupráce při přípravě a zajišťování podkladů pro dotace

Kontrolní výbor

 • Kontrola dodržování právních předpisů, kontrola plnění opatření k nápravě zjištěných nedostatků, účetních dokladů, plnění usnesení zastupitelstva
 • Kontrola činnosti Obecního úřadu včetně správného vedení a archivace dokumentů
 • Kontrola správnosti uzavřených smluv, pojistných smluv obce a příp. návrhy jejich změn
 • Kontrola hospodaření obce, stavu účtů a vedení pokladny obce
 • Kontroly poplatků za služby, pronájmy, veřejná prostranství
 • Vše včetně vyhotovení zápisů z těchto kontrol
 • Kontrola a evidence movitého a nemovitého majetku OÚ, prověření správnosti zapsaného nemovitého majetku dle katastru nemovitostí
 • Spolupráce a kontrola správnosti podkladů pro žádosti o dotace
 • Evidence občanů připojených na kanalizaci, vodovod a plyn, evidence psů, poplatků za komunální odpad (společně s administrativním pracovníkem obce a finančním výborem)
 • Kontrola stavu budov a majetku ve vlastnictví obce
 • Návrhy revizí a inventur obecního majetku

Výbor pro životní prostředí

 • Spolupráce s lesním hospodářem při údržbě obecního lesa
 • Vyjádření k povolení kácení stromů a keřů
 • Kontrola stavu veřejné zeleně, podněty k úpravám zeleně, návrhy nové výsadby, naučných stezek, odpočinkových míst
 • Účast na místních šetřeních

Školský výbor

 • Spolupráce se školami a kontrola jejich činnosti
 • Dohled nad kvalitou vzdělávání v předškolních a školních zařízeních
 • Dohled nad neinvestičními náklady na ZŠ a MŠ Mukařov (spolu s finančním výborem)
 • Spolupráce s OÚ okolních obcí při projednávání příspěvků a potřeb škol
 • Kontrola pořádku v okolí školy a školky

Výbor pro sociální a kulturní věci

 • Spolupráce při pořádání kulturních akcí organizovaných obcí, místními sdruženími, školou, školkou, při organizování Mukařovské pouti
 • Organizování a zajištění akcí typu „Vítání občánků“, besedy se seniory, „Vánoční posezení seniorů“, zájezdy seniorů, blahopřání k významnému životnímu jubileu
 • Spolupráce při vedení obecní kroniky, dodávání podkladů – spolu s kronikářem obce
 • Evidence informací pro případnou pomoc seniorům, nemohoucím a sociálně slabým obyvatelům a zprostředkování jejího zajištění

Výbor pro pořádek a bezpečnost

 • Sledování a podněty k udržování čistoty a pořádku v obci, dětských hřišť a odpočinkových koutů, stavu a údržby komunikací včetně návrhů oprav
 • Dohled nad pořádkem v obci - podněty pro vedení obce k úkolování zaměstnanců obce
 • Řešení stížností při soužití občanů v obci
 • Kontrola záborů a pronájmu veřejných prostranství, dlouhodobé parkování, prodejní stánky
 • Dohled nad stavem veřejných studní a zdroji požární vody v součinnosti se SDH M+Ž
 • Dodržování vyhlášek obce
 • Účast na místních šetřeních
 • Řešení přestupků (přestupková komise) - není v kompetenci OÚ Mukařov - řeší MěÚ Říčany