Veřejné zakázky obce Mukařov

 

Obec Mukařov jako veřejný zadavatel podle ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jedná při pořizování svých zakázek v souladu s tímto zákonem.

Pro zakázky malého rozsahu se rozhodování o zakázkách řídí Směrnicí o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Dokumenty a smlouvy veřejných zakázek, jejich hodnota přesahuje 500.000,- Kč bez DPH, jsou uveřejňovány na profilu zadavatele obce Mukařov (období před 20.4.2019 viz předchozí profil zadavatele - archivní). Na profilu se dozvíte také, zda ještě probíhá výběr zhotovitele, je-li zakázka v průběhu plnění, nebo zda již byla ukončena.

 

Probíhající výběrová řízení:

Výzva k podání nabídek:

Název zakázky - konec lhůty pro podání nabídek

"Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení pro stavbu Mukařov, Srbín, Žernovka - splašková kanalizace a ČOV" - 19.8.2019

"Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení stavby Mukařov, Srbín, Žernovka - domovní přípojky splaškové kanalizace" - 19.8.2019

 

Probíhá hodnocení nabídek:

ŽÁDNÁ ZAKÁZKA

 

Výsledek hodnocení nabídek schválen zastupitelstvem:

ŽÁDNÁ ZAKÁZKA

 

Výsledek hodnocení nabídek rozeslán uchazečům:

ŽÁDNÁ ZAKÁZKA

 

Běží lhůta pro podání námitek:

Kulturní centrum Srbín č.p. 8 a revitalizace veřejného prostranství náves Srbín – projektové práce a související inženýrská činnost 

 

Zhotovitel vyzván k podpisu smlouvy:

ŽÁDNÁ ZAKÁZKA

 

 

Připravovaná výběrová řízení:

  • Rekonstrukce vodní nádrže Srbín
  • Pronájem zametacího stroje